Osiem Zasad opartych na błogosławieństwach Jezusa Chrystusa z kazania na górze .1.Wiem , że nie jestem Bogiem. Przyznaję że nie jestem wystarczająco silny , aby kontrolować moje skłonności do złego. Przyznaję też , że moje życie wymknęło mi się spod kontroli .

Szczęśliwi są ci , którzy wiedzą że są ubodzy w duchu. (Mt.5,3)


2.Wierzę , że Bóg istnieje , że jestem dla Niego i że On ma moc, aby pomóc w odnowieniu mojego życia.

Szczęśliwi są ci, którzy się smucą , ponieważ oni będą pocieszeni. (Mt5.4)


3.Świadomie oddaję całe moje życie i wszystkie moje decyzje pod opiekę i kontrolę Jezusa Chrystusa.

Szczęśliwi są pokorni.(Mt.5,5)

4.Otwarcie sprawdzam siebie i przyznaję się do błędów przed samym sobą , przed Bogiem i przed kimś , komu ufam.

Szczęśliwi są ci , których serce jest czyste.(Mt.5,8)


5.Dobrowolnie poddaję się każdej zmianie , którą Bóg chce uczynić w moim życiu, i pokornie proszę , aby skorygował wszystkie niedoskonałości mojego charakteru .

Szczęśliwi są ci , którzy ponad wszystko pragną tego , co podoba się Bogu.(Mt.5,6)

6.Dokonam oceny wszystkich moich relacji z innymi .Przebaczę tym , którzy mnie zranili , i wynagrodzę tym , których sam zraniłem , pod warunkiem , że nie przyniesie to nikomu szkody.

Szczęśliwi są ci , którzy są miłosierni.(Mt.5,7)


Szczęśliwi są ci , którzy czynią pokój.(Mt.5,9)

7.Każdego dnia zarezerwuję sobie czas z Bogiem , aby sprawdzić siebie , czytać Biblię i modlić się o poznanie Boga i jego woli dla mojego życia oraz aby nabyć mocy do naśladowania Go i wykonywania jego woli.


8.Oddaje siebie Bogu do dyspozycji , aby mógł mnie używać w niesieniu innym dobrej nowiny zarówno poprzez przykład mojego życia , jak i poprzez to co mówię.

Szczęśliwi są ci , którzy cierpią prześladowania ze względu na wykonywanie Bożej woli.(Mt.5,10)

Autor: pastor Rick Warren
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DWANAŚCIE KROKÓW I ICH BIBLIJNE ODNIEŚIENIA
1.Przyznaliśmy, że byliśmy bezsilni wobec naszych uzależnień i nawyków,że nasze życie było poza naszą kontrolą.


Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak;(Rz7,18)2.Wierzymy że moc większa od naszej(moc Jezusa Chrystusa) może przywrócić nam trzeźwość i równowagę umysłu.


Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.(Flp2,13)3.Decydujemy,aby oddać nasze życie i wolę pod Bożą opiekę.


Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.(Rz12,1)4.Dokonaliśmy odważnej i wnikliwej moralnej inwentaryzacji samych siebie.


Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana! (Tr3,40)5.Przyznajemy się przed Bogiem, samymi sobą i innymi ludźmi do naszych błędów.


Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. (Jk5,16)6.Jesteśmy całkowicie gotowi, aby Bóg usunął wszystkie niedoskonałości naszego charakteru.


Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. (Jk4,10)7.Z pokorą prosimy Boga o to, aby usunął wszystkie nasze ograniczenia.


Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.(1J 1,9)8.Sporządziliśmy listę wszystkich ludzi, których zraniliśmy i jesteśmy gotowi, aby im wynagrodzić poniesione straty.


A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy.(Łk6,31)9.Podjęliśmy się wynagrodzenia krzywd tym, których zraniliśmy, z wyjątkiem sytuacji, w których uczynienie tego byłoby raniące dla nich lub ich bliskich.


Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. (Mt5,23-24)10.Prowadzimy ciągłą osobistą inwentaryzację i kiedy popełnimy błąd jesteśmy gotowi natychmiast przyznać się do niego.


A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. (1Kor10,12)11.Poprzez modlitwę i rozmyślanie nad Bożym Słowem rozwijamy nasz świadomy kontakt z Bogiem, modląc się o poznanie jego woli dla nas i o moc, by ją wykonać.


Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; (Kol3,16)12.Zdobywając duchowe doświadczenie, poprzez wykonywanie powyższych Kroków, będziemy nieść to przesłanie innym i stosować w praktyce te Zasady we wszystkich dziedzinach naszego życia.


Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. (Gal6,1)

:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej